1. Právo půjčovat knihy z knihovny má každý zaregistrovaný uživatel, který je povinen dbát všech ustanovení knihovního řádu.
  2. Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a po předložení osobních dokladů.
  3. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů.
  4. Uživatelem přestává být ten, kdo si neobnoví přihlášku po uplynutí ročního předplatného, a ten, kdo soustavně porušuje knihovní řád. Uživatel si může půjčit knihy na dobu 1 měsíce. Knihovník má právo lhůtu zkrátit v zájmu lepšího využití díla.
  5. Uživatel je povinen vracet výpůjčky ve stanovené lhůtě. Poplatek z prodlení bude účtován po 8 týdnech automaticky, bez písemného upozornění. Další upomínky budou zasílány písemně. Zůstanou-li upomínky bez odezvy, bude knihovna pohledávky vymáhat prostřednictvím školy, zaměstnavatele, obecního úřadu nebo policie.
  6. Ztrátu knihy, musí uživatel ihned oznámit a dát úhradou stejné vydání téhož díla nebo příslušnou finanční náhradu. U knih se připočítává k ceně manipulační poplatek za zpracování.
  7. Každý uživatel si ve vlastním zájmu prohlédne vypůjčenou knihu. Zjistí-li jakékoliv poškození, ohlásí to ihned knihovníkovi. Za poškození zaviněné čtenářem bude vyžadována finanční náhrada podle rozsahu poškození až do výše ceny díla.
  8. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti
  9. Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu bude účtován manipulační poplatek 10Kč.

1/11 2008 OÚ Vír