Poslání

Pečovatelská služba obce Vír nabízí podporu a pomoc seniorům a osobám s postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je poskytována taková podpora, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, mohli využívat místní vztahové sítě a zapojovat se do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů a je zajišťována tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich soběstačnost.

Pečovatelská služba je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů, a to občanům obce Vír, Velké Tresné, Rovečné, Věstín, Chlum-Korouhvice a dále v  Domově s pečovatelskou službou.

Zásady

Pečovatelská služba je:

  • INDIVIDUÁLNÍ: služba je poskytována s respektem k individuálním potřebám a cílům uživatelů, a s ohledem na jejich možnosti.
  • BEZPEČNÁ: služba je poskytována tak, aby byly zachovány práva a svobody uživatelů. Pracovníci jsou při poskytování služby vázáni mlčenlivostí.
  • DOSTUPNÁ: služba je poskytována v domácnosti uživatele v určený čas, v případě potřeby i mimo pevně stanovenou dobu.
  • ODBORNÁ: služba je poskytována kvalifikovaným personálem s příslušným vzděláváním, zkušenostmi a předpoklady pro tuto práci.
  • AKTIVNÍ: služba je poskytována tak, aby na uživatele působila aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti.
  • CÍLENÁ: je poskytována uživatelům, kteří se  z důvodu věku nebo zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.