1. Oficiální název

Obec Vír

Starosta
Mgr. Ladislav Stalmach

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2 (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Neuvedeno

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad 178
59266 VÍR

E-mail: ou@virvudolisvratky.cz

Úřední hodiny
Po- 7.00–17.00 úřední den
Út- 7.00–15.00
St- 7.00–17.00 úřední den
Čt- 7.00–14.30
Pá-7.00–14.00

Telefon
(+420) 778 402 270

5. Případné platby můžete poukázat

KB Bystřice nad Pernštejnem
číslo účtu 5727751/0100

6. IČO

00295744

7. DIČ

CZ00295744

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Všechny zveřejněné rozpočty.

 

9. Žádosti o informace

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

I. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Obecní úřad.

II. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona.

III. Obecní úřad posoudí obsah žádosti a postupuje dále podle odst.3 až odst.5 § 14 o čemž pořídí záznam, který obsahuje datum přijetí žádosti, č.j. evidence žádostí, identifikaci žadatele, posouzení srozumitelnosti žádosti, datum nabytí právní moci rozhodnutí o odmítnutí žádosti, datum odložení žádosti, datum sdělení odložení žadateli, datum a způsob poskytnutí informace, případný ůdaj o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace, datum o vyrozumění žadatele o prodloužení lhůty.

IV. Pokud Obecní úřad v plné míře vyhoví žádosti o poskytnutí informace, vyrozumí žadatele a informuje o tom kontrolní komisi, které předá záznam o postupu.

V. V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen z části, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti Obecní úřad rozhodnutí, které má náležitosti podle správního řádu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Obecního úřadu ve Víru nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: ou@virvudolisvratky.cz .

Žádosti a informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou evidovány na podatelně Obecního úřadu.

Lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu obce Vír lze podat odvolání.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samoatatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání učiněné písemně lze podat: I. poštou na adresu: Obecní úřad, Vír č.p. 178, 592 66 Vír. II. osobně na podatelně Obecního úřadu.

Ústní odvolání lze podat u příslušného pracovníka úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

Vyhledat všechny formuláře v dokumentech na tomto webu.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Řešení životních situací – ke stažení jako dokument Microsoft Word.

14. Nejdůležitější předpisy

Vyhlášky obecního úřadu ke stažení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Neuvedeno

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Všechny žádosti o poskynutí informací naleznete zde.

17. Seznam organizací

Moravský rybářský svaz MO Vír
Základní škola a mateřská škola ve Víru
Sbor dobrovolných hasičů Vír
TJ JISKRA Vír
Obecní knihovna Vír
Divadelní soubor Vířina Vír