Od 1. 4. 2017 se obec Vír zapojila do projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

Další info o projektu:

Operační program OP Zaměstnanost
Prioritní osa Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Specifický cíl Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí
Číslo výzvy (je-li vyhlášena) 03_16_128