(Pozor, tento článek byl publikován před 8 lety)

ROZHODNUTÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7. 8. 2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Čl. 1
Na základě doporučení odborných orgánů, podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení“), vyhlašuji na území Kraje Vysočina období déletrvajícího nadměrného sucha.

Čl. 2
S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:
a) spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
b) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Čl. 3
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a pozbývá účinnosti dnem účinnosti rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o jeho zrušení.

Související dokument: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 29. 5. 2007 č. 2/2007